Polityka Prywatności

Szanowni Państwo!
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa polskiego oraz wspólnotowego,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219), a także ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (t.j. Dz.U.2017.1907).
W niniejszym dokumencie znajdują się informacje o podstawach prawnych przetwarzania
danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach
podmiotów danych z tym związanych.

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu, a także, w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest „ALELICEUM” LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W Łodzi,
adres: ul. Rewolucji 190 nr 60, 90-221 Łódź, REGON: 389228061, RSPO 277640, tel. 727470080,
e-mail: sekretariat@lodz.medyczneliceum.pl

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych: Ryszard Kudlicki, e-mail: rodo@wsnoz.pl, tel.: 727470084.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie w przypadkach, w których ADO jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe w związku z funkcjonowaniem lub za pośrednictwem strony internetowej (dotyczy to przypadków, w których ADO przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane
dotyczą, jak również przypadków, w których dane osobowe pozyskane zostały przez ADO z innych źródeł).
Administrator danych osobowych realizuje swoje obowiązki informacyjne określone w art. 13 i art. 14 RODO, zgodnie z tymi przepisami.

Określono cele przetwarzania Państwa danych osobowych. Jako administrator będziemy
przetwarzać Państwa dane:
a. w celu realizacji czynności związanych na Państwa żądanie (np. z informacją na
temat prowadzonej przez Administratora działalności) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a
RODO),
b. w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z
przepisów prawa np. realizacji żądań organów kontroli, prowadzenia ksiąg
rachunkowych i dokumentacji podatkowej, a także do realizacji innych obowiązków
nałożonych na Administratora na mocy przepisów powszechnie obowiązujących
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c. w celu analitycznym, w tym lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów,
optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach będącego
realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
f RODO);
d. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego
realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
f RODO);
f. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia
naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g. w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing
bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania,
będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. f RODO);
h. w celu oferowania Państwu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług
podmiotów współpracujących, np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania
ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie
uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. f RODO);
i. w celu zawarcia i wykonania umów, w szczególności w związku z prowadzoną
korespondencją lub w celu podjęcia czynności na Państwa żądanie w celu zawarcia
takiej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww.
celów.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane identyfikacyjne oraz kontaktowe w szczególności:
imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, płeć, obywatelstwo, zawód, wykształcenie.

Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu
Administratora, tj. uczestniczącym w wykonaniu naszych czynności w ramach prowadzonej
przez nas działalności lub działającym na nasze zlecenie: pracownikom, dostawcom usług,
systemów, narzędzi i programów IT oraz podmiotom obsługującym te systemy, narzędzia i
programy; dostawcom usług hostingowych; dostawcom usług księgowych, rachunkowych,
prawnych, podatkowych, konsultingowych, audytowych, kurierskich oraz operatorom
pocztowym, a także podmiotom współpracującym: Wyższą Szkołą Nauk o Zdrowiu, SKK sp.
z o. o., SKK EDU sp. z o. o., SKK SCHOOL sp. z o. o., Collers sp. z o. o., Technikum dla Młodzieży.
Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeśli taki
obowiązek wynika z przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub
przez okres niezbędny do korzystania z nich w celu, dla którego zostały zebrane:
a) dane osobowe wynikające z zawieranych umów będą przetwarzane przez okres, w którym
mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 4 lata od końca roku, w
którym wygasła umowa, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń,
dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z
doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla
umów kończących się w danym roku;
b) jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 30 dni od złożenia przez nas oferty, Państwa
dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z
wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego;
c) jeśli wyrażona zostanie zgoda na przetwarzane danych osobowych dla potrzeb marketingu
bezpośredniego naszych produktów i usług, rozpowszechniania wizerunku i w wielu innych
wypadkach, kiedy o tę zgodę poprosimy, możemy je przetwarzać do czasu, aż zgłoszą
Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się
zdezaktualizowały;
d) na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak
długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa, tj. 5 lat liczonych od końca roku
kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
e) jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń będziemy je mogli
przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu
cywilnego;
f) po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego Państwa dane zostały zebrane (np. realizacja
umowy, przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy), Państwa dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi
oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator danych osobowych nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw
trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane samodzielnie – nie występuje
współadministrowanie.

a) Prawo dostępu do danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, które przekażecie Państwo ADO,
bądź które ADO pozyskał od innej osoby. Chcąc skorzystać z tego prawa należy wysłać
żądanie w formie pisemnej (listem poleconym) na wskazany adres ADO albo e-mail na
wskazany adres poczty elektronicznej ADO.
b) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie danych osobowych, które są pobierane i przetwarzane (wyłącznie na podstawie
Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO)) – macie Państwo prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem czynności przetwarzania dokonanych przed cofnięciem zgody. W celu
skorzystania z tego prawa należy wysłać żądanie w formie pisemnej (listem poleconym) na
wskazany adres ADO albo e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej .
c) Prawo wniesienia skargi
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania Państwa danych
osobowych. Skargę tą można wnieść do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych –za pośrednictwem strony internetowej (www.uodo.gov.pl) lub pod adresem:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
d) Wymóg podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych, o których mowa w rozdziale VII niniejszej
polityki prywatności jest całkowicie dobrowolne. W przypadku, gdy zdecydują się Państwo
odmówić ich podania, uprzejmie informujemy, iż realizacja usług ADO na Państwa rzecz
może okazać się niemożliwa.
e) Prawo do usunięcia danych osobowych
Przysługuje Państwo prawo żądania od ADO niezwłocznego usunięcia danych osobowych,
które Państwa dotyczą. ADO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, z
poniższym zastrzeżeniem. Wyłączenie prawa do usunięcia danych osobowych następuje, gdy
przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie prawnej innej niż zgoda osoby,
której dane są przetwarzane. Dodatkowo, prawo do usunięcia danych osobowych nie
przysługuje w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się przez
ADO z prawnego obowiązku czy do ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń.
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu w sytuacji przetwarzania danych
osobowych w oparciu o podstawę prawną wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z poniższym
zastrzeżeniem. Wyłączenie prawa do wniesienia sprzeciwu następuje w sytuacji, gdy istnieją
ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub istnieją podstawy do ustalenia,
obrony, dochodzenia roszczeń. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Wówczas dochodzi do
przetwarzania danych osobowych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią. W przypadku przetwarzania danych w zakresie
Państwa adresu IP, typu przeglądarki, nazwy domeny typu systemu operacyjnego jest
prawidłowa realizacja w niezbędnym zakresie polityki cookies (zob. pt. 10. Polityka cookies).
g) Prawo do przenoszenia danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo otrzymania danych osobowych, które dostarczyliście do ADO
oraz przekazanie tych danych osobowych innemu administratorowi. Mają Państwo prawo
żądać aby ADO przesłał wskazane dane osobowe innemu administratorowi bezpośrednio, o
ile jest to technicznie możliwe.
h) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w
poniższych sytuacjach:
h.a) gdy wniosą Państwo sprzeciw do przetwarzania danych osobowych, wtenczas
ograniczenie przetwarzania danych osobowych nastąpi do czasu stwierdzenia, czy
Państwa sprzeciw jest nadrzędny wobec prawnej i uzasadnione podstawy po stronie;
h.b) gdy sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian
ograniczenia ich wykorzystywania- w sytuacji gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z
prawem;
h.c) c) gdy dane osobowe są potrzebne Państwu do ustalenia, obrony, dochodzenia
roszczeń, ale dane osobowe nie są już potrzebne ADO do przetwarzania;
h.d) gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na czas, który pozwoli
ADO sprawdzić prawidłowość tych danych.
i) Prawo do sprostowania danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa
danych osobowych, które są nieprawidłowe. Przysługuje Państwu również prawo żądania
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. W celu skorzystania z tego prawa należy
wysłać żądanie w formie pisemnej (listem poleconym) na wskazany adres ADO albo e-mail
na wskazany adres poczty elektronicznej ADO.

a) ADO może zbierać Państwa dane osobowe w sposób automatyczny, za pośrednictwem
plików cookies znajdujących się na stronie internetowej ADO, w ograniczonym zakresie.
Dane te obejmują: adres IP, typ przeglądarki, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego.
b) Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Państwa urządzeniu (np. komputerze,
urządzeniu mobilnym), w czasie korzystania z serwisów internetowych.
c) Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
przewidującego przetwarzanie danych osobowych ze względu na niezbędność dla celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
Interesem ADO w tym przypadku jest umożliwienie użytkownikom poruszanie się po stronie
aleliceum.pl/lodz (niezbędne pliki cookies) oraz zwiększenia wydajności, zgodnie z
oczekiwaniami i potrzebami użytkowników (funkcjonalne poliki cookies). Pliki cookies
zapamiętują Państwa preferencje w celu podnoszenia jakości realizowanych usług, trafności
wyświetlanych informacji, poprawiania wyników wyszukiwania i oraz śledzenie Państwa
preferencji.
d) ADO korzysta z 2 rodzajów cookies wymienionych poniżej:
– „sesyjne pliki cookies” – tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do
wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej. Umożliwiają one lepszą nawigację na stronie i dostosowują Państwa preferencje
związane z korzystaniem ze strony.
– „stałe pliki cookies” pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony
w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Cookies tego rodzaju są zachowywane na twardym dysku użytkownika w celu określenia,
którzy użytkownicy są nowi na stronie, a którzy wracają.
e) Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez ADO wyrażają Państwo
za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na Państwa urządzeniu (np. komputerze,
urządzeniu mobilnym).
f) W celu usunięcia lub modyfikacji istniejących plików cookies z urządzenia, można zrobić to
korzystając z opcji przeglądarki.
– przeglądarka Mozilla Firefox: w menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje” i w nich
zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość wyłączenia śledzenia w ogóle albo
usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn;
– przeglądarka Microsoft Internet Explorer: w menu „Narzędzia” należy wybierać „Opcje
internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem można regulować
ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami
poszczególnych serwisów internetowych;
– przeglądarka Google Chrome: w menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w
prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane
przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link
„Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności
przeglądarki;
– przeglądarka Opera: przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i
wybierać w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości
skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…”
prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn;
– przeglądarka Apple Safari: w menu „Safari” należy wybrać „Preferencje” i w nich zakładkę
„Prywatność”. Można znaleźć w niej liczne opcje dotyczące plików cookie;

– w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych: każdy model
telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób, więc zachęcamy do zapoznania się z
opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia
mobilnego.
g) Pliki cookies od zewnętrznych serwisów. Na stronie aleliceum.pl/lodz znajdują się pliki
cookies od serwisów partnerskich operatora strony internetowej. Podlegają one ich własnej
polityce prywatności.
– Pliki cookies Google Analitics
http://www.google.pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie
http://www.google.pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-identifier
– Pliki cookies Facebook: Facebook ma oddzielną stronę, gdzie opisane jest użycie cookies.
– Pliki cookies YoutubeSerwis Zasady działania opisane są w polityce prywatności Google.
– Pliki cookies Vimeo. Polityka w sprawie plików cookies dostępna jest pod
adresem: http://vimeo.com/cookie_policy
– Pliki cookies Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy

W celu zapewniania bezpieczeństwa Państwa danych ADO stosuje między innymi następujące środki bezpieczeństwa:
– kontrola dostępu do systemu informatycznego,
dostęp do komputerów ADO tylko dla upoważnionych osób,
– firewall,
– system antywirusowy;
– tworzenie kopii zapasowej bazy i plików strony.

Strona internetowa aleliceum.pl/lodz może zawierać linki lub odniesienia do innych
niezależnych od ADO stron internetowych. ADO nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i
niniejsza polityka prywatności ich nie obejmuje.

ADO zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszej polityki prywatności.